Voorwaarden
Virtueel Lab van Clinique

DISCLAIMER

*Aanbieding begint om 00:00 uur op 24/06/2023 en eindigt om 23:59 uur op 30/06/2023 of zolang de voorraad strekt. Geschenk van toepassing bij aankopen van min. €69. Speel voor een kans om één kortingsactie op Clinique.be te verzilveren. Je krijgt 3 kansen per dag om een kortingsactie in te wisselen. Zodra een aanbieding is ingewisseld en in uw winkelwagen is geplaatst, kunt u de aanbieding niet uit uw winkelwagen verwijderen en opnieuw spelen tijdens dezelfde transactie. Als u uw winkelwagen leegmaakt, gaat uw aanbieding verloren en kunt u opnieuw spelen. Aanbieding alleen beschikbaar voor inwoners van BELGIË. De hoeveelheden zijn beperkt en het aanbod is afhankelijk van beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om elke aangeboden korting of gratis item te vervangen door een aanbieding of item van gelijke of grotere waarde. Gratis standaard verzending bij elke aankoop. Houd rekening met 3 werkdagen voor verwerking en 1 dag voor verzending. Slechts één per persoon. Slechts één actiecode per bestelling. Aanbieding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of geannuleerd. Gratis artikelen kunnen niet worden geretourneerd of geruild. Aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen. Werknemers zijn uitgesloten van deze aanbieding. Het toepasselijke aankoopbedrag omvat niet de aankoop van geschenksets, verzend- en administratiekosten, artikelen die niet in aanmerking komen, artikelen die op het moment van aankoop niet op voorraad zijn, lopende aankopen of aankopen die zijn gedaan voor aanvang van de aanbieding of na afloop van de aanbieding. Voor alle aankopen is toestemming van de bank nodig voordat ze worden verwerkt. Alleen geautoriseerde aankopen worden verwerkt en verzonden. Andere beperkingen kunnen van toepassing zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor een van onze aanbiedingen, mag uw aankoop alleen artikelen bevatten die op voorraad zijn.

Clinique Online ("Clinique Online") ("wij", "ons", of "onze") levert de inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de webwebsite, www.Clinique.be ("Website") aan u onder de volgende voorwaarden en bepalingen, ons Privacybeleid en andere voorwaarden en beleid die u op onze website kunt aantreffen in verband met bepaalde functionaliteiten, functies of promoties alsmede klantenservice, die alle geacht worden deel uit te maken van en opgenomen te zijn in deze voorwaarden en bepalingen (gezamenlijk "Voorwaarden"). DE SECTIE HIERONDER GETITELD "GESCHILLEN" BEVAT EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN EEN AFSTANDSVERKLARING VAN COLLECTIEVE ACTIE. DEZE BEÏNVLOEDEN UW WETTELIJKE RECHTEN. LEES ZE ALSTUBLIEFT.

U moet 18 jaar of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied om een aankoop op onze website te kunnen doen. Als u jonger bent dan 18 jaar of meerderjarig in uw rechtsgebied, mag u geen aankopen doen op onze website. Als u jonger bent dan 13 jaar, mag u onze website bezoeken. Je mag echter geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken, geen aankopen doen op de website en je niet registreren op de website. Deze Website is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt, zonder beperking of voorbehoud, eraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, MAG U ONZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

1. Privacy

Lees ons Privacybeleid zodat u ons privacybeleid begrijpt.

2. Producten en diensten voor persoonlijk gebruik

De op de Website beschikbare producten en diensten, en eventuele staaltjes daarvan die wij u verstrekken, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. U mag de producten of diensten, of staaltjes daarvan, die u van ons koopt of anderszins ontvangt, niet verkopen of doorverkopen. Wij behouden ons het recht voor om, met of zonder kennisgeving, een bestelling die moet worden uitgevoerd of producten of diensten die aan u moeten worden geleverd te annuleren of de hoeveelheid ervan te verminderen als wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat dit kan leiden tot schending van onze Algemene Voorwaarden.

3. Nauwkeurigheid van de informatie

Wij proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn bij de beschrijving van onze producten op de Website; wij garanderen echter niet dat de productbeschrijvingen, kleuren, informatie of andere inhoud die op de Website beschikbaar is, nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is.

Deze website kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Wij behouden ons daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren (ook nadat een bestelling is ingediend) en om informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Houd er rekening mee dat dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen betrekking kunnen hebben op prijzen en beschikbaarheid, en wij behouden ons het recht voor om een bestelling die is geplaatst op basis van onjuiste prijs- of beschikbaarheidsinformatie te annuleren of te weigeren. Wij verontschuldigen ons voor enig ongemak.

4. Intellectueel eigendom

Alle informatie en inhoud beschikbaar op de Website en het uiterlijk ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, logo's, dienstmerken, kenmerken, functies, tekst, grafieken, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, gegevenscompilaties en software, en de compilatie en organisatie ervan (gezamenlijk de "Inhoud") is ons eigendom of het eigendom van onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, onze filialen, partners of licentiegevers, en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale wetten, met inbegrip van wetten inzake auteursrechten en handelsmerken. Behalve zoals uiteengezet in Sectie 5 hieronder, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, mag noch de Inhoud noch enig deel van de Website geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, geopend, gewijzigd of anderszins geëxploiteerd, voor welk doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. Beperkte licenties; gebruiksbeperkingen

Wij verlenen u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de Website. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u het volgende niet zult doen of proberen te doen of een derde partij zult laten doen of proberen te doen in verband met uw gebruik van de Website:

 • De website of een deel ervan in te kaderen of framingtechnieken te gebruiken;
 • metatags, "verborgen tekst", robots, spiders, crawlers of andere hulpmiddelen, handmatig of geautomatiseerd, te gebruiken om de Website, Inhoud (behalve caching of voor zover nodig om de Website te bekijken) of de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen, te scrapen, te indexeren, te delven, opnieuw te publiceren, te verspreiden, door te geven, te verkopen, in licentie te geven of te downloaden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of autorisatie;
 • De website of enige Inhoud anders te gebruiken dan voor persoonlijk gebruik;
 • De website of de Inhoud te wijzigen, te onderwerpen aan reverse engineering of afgeleide werken te maken op basis van de Website of de Inhoud;
 • Het verzenden, uploaden, posten, e-mailen, delen, verspreiden, reproduceren of anderszins beschikbaar maken van softwarevirussen, malware, programma's, codes, bestanden of ander materiaal dat bedoeld is om enig deel van de Website te onderbreken, verstoren, wijzigen, vernietigen of beperken; en/of ongevraagde of ongeoorloofde reclame, verzoeken of promotiemateriaal, met inbegrip van kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam". zich niet voordoen als een persoon of entiteit, of uw band met een persoon of entiteit valselijk vermelden of anderszins verkeerd voorstellen;
 • "stalken" of anderszins intimideren, inclusief het pleiten voor intimidatie van een ander, een derde partij in de val lokken of schade toebrengen, inclusief het op enigerlei wijze schade toebrengen aan minderjarigen;
 • Opzettelijk enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving schenden.

Wij verlenen u tevens een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om een hyperlink naar de startpagina van de Website te creëren, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een webwebsite die naar de Website linkt (i) mag linken naar, maar niet repliceren, enige en/of al onze Inhoud; (ii) mag niet impliceren dat wij een dergelijke webwebsite of zijn diensten of producten goedkeuren; (iii) mag de relatie met ons niet verkeerd voorstellen; (iv) mag geen inhoud bevatten die kan worden opgevat als onsmakelijk, obsceen, beledigend, controversieel of illegaal of ongepast voor alle leeftijden (zoals naar eigen goeddunken bepaald); (v) ons of onze producten of diensten niet op een onjuiste, misleidende, denigrerende of anderszins beledigende of verwerpelijke manier afschilderen, of ons associëren met ongewenste producten, diensten of meningen; en/of (vi) geen link bevatten naar een andere pagina van de website dan de homepage. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, verzoeken dat u een link naar de Website verwijdert, en na ontvangst van een dergelijk verzoek, dient u een dergelijke link onmiddellijk te verwijderen en het linken te staken, tenzij afzonderlijk en uitdrukkelijk schriftelijk door ons gemachtigd om het linken te hervatten. Elk ongeoorloofd gebruik door u van de Website of enige en/of al onze Inhoud beëindigt automatisch de beperkte licenties zoals uiteengezet in dit Artikel 5, onverminderd enig ander rechtsmiddel waarin de toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden voorzien.

6. Uw verplichtingen en verantwoordelijkheden

Door de Website of enige Inhoud te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat u deze Voorwaarden en alle waarschuwingen of instructies op de Website zult naleven. U stemt ermee in dat u bij de toegang tot of het gebruik van de Website of enige Inhoud zult handelen in overeenstemming met de wet, de gebruiken en te goeder trouw. U mag geen veranderingen of wijzigingen aanbrengen aan de Website of enige Inhoud of diensten die op deze Website verschijnen en mag op geen enkele wijze de integriteit of werking van de Website aantasten. Zonder de algemeenheid van enige andere bepaling van deze Voorwaarden te beperken, zult u, indien u nalatig of opzettelijk tekortschiet in een van de verplichtingen uit deze Voorwaarden, aansprakelijk zijn voor alle verliezen en schade die dit kan veroorzaken voor ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers.

7. Uw rekening

Met inachtneming van de hierboven uiteengezette leeftijdsbeperkingen kunt u veel functies van de Website bekijken en gebruiken zonder u te registreren, inclusief het doen van aankopen, maar om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van sommige delen van de Website, kan het nodig zijn dat u zich bij ons registreert. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account, gebruikersnaam en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. Als er sprake is van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken en onderhouden van actuele, volledige, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie over uw account. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw toestemming of autorisatie onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord, of omdat u nalaat uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord voldoende te beveiligen. Indien u de Website namens iemand anders bezoekt en gebruikt, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die persoon als opdrachtgever te binden aan alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen, en voor zover u die bevoegdheid niet hebt, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden en aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van de Website of Inhoud als gevolg van dergelijke toegang of gebruik. U kunt uw online account bij ons te allen tijde opzeggen. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving diensten te weigeren en/of accounts te beëindigen indien deze Voorwaarden worden geschonden of indien wij naar eigen goeddunken besluiten dat dit in ons belang is.

8. Links van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, zelfs niet als deze gekoppeld zijn aan of afkomstig zijn van de Website. Links op de Website zijn alleen voor het gemak en vormen geen goedkeuring door ons, onze moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of partners van de inhoud, het product, de dienst of de leverancier waarnaar wordt verwezen. Uw gebruik en toegang tot deze websites van derden is op eigen risico. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij staan niet in voor het aanbod van de websites van derden of andere websites die gekoppeld zijn aan of van de Website, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, inhoud, producten of diensten van dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot hun privacybeleid en voorwaarden. U dient het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de websites van derden die u bezoekt zorgvuldig door te nemen.

9. Speciale functies, functionaliteit en gebeurtenissen

De Website kan bepaalde speciale functies en functionaliteiten of evenementen aanbieden (zoals prijsvragen, sweepstakes of andere aanbiedingen) die (a) onderworpen kunnen zijn aan gebruiksvoorwaarden, regels en/of beleid naast of in plaats van deze Voorwaarden; en (b) door ons of door derden worden aangeboden. Indien dit het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en indien u ervoor kiest om van deze aanbiedingen gebruik te maken, gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van deze aanbiedingen onderworpen is aan dergelijke aanvullende of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, regels en/of beleidsregels.

10. Inhoud van de gebruiker

Wanneer u suggesties, ideeën, vragen, feedback, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafieken, afbeeldingen, video's, berichten of ander materiaal ("Gebruikersinhoud") op de Website verzendt, uploadt, plaatst, e-mailt, deelt, verspreidt, reproduceert of op andere wijze beschikbaar stelt, bent u volledig verantwoordelijk voor dergelijke gebruikersinhoud. U verleent ons hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om dergelijke gebruikersinhoud over de hele wereld te gebruiken, te kopiëren, in licentie te geven, in sublicentie te geven, aan te passen, te verspreiden, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te reproduceren, door te sturen, te wijzigen, te bewerken en anderszins te exploiteren, in alle nu bekende of nog te ontwikkelen media, voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, distribueren en op de markt brengen van producten.

U verklaart en garandeert dat u de rechten op uw gebruikersinhoud bezit of anderszins beheert. U stemt ermee in zich niet bezig te houden met, of anderen te helpen of aan te moedigen zich bezig te houden met het verzenden, uploaden, posten, e-mailen, delen, verspreiden, reproduceren of anderszins beschikbaar maken van gebruikersinhoud die (a) onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is; (b) die u niet beschikbaar mag stellen krachtens enige wet of krachtens contractuele of fiduciaire relaties; (c) waarvan u weet dat deze onjuist, frauduleus, onnauwkeurig of misleidend is; (d) waarvoor u door derden bent gecompenseerd of een vergoeding hebt ontvangen; of (e) die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van gebruikersinhoud, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de gebruikersinhoud. Wij onderschrijven of controleren de gebruikersinhoud die op de Website wordt verzonden of geplaatst niet en garanderen daarom niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de gebruikersinhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van de Website kunt worden blootgesteld aan gebruikersinhoud die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk voor u is. In geen geval zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor gebruikersinhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in gebruikersinhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die u lijdt als gevolg van het gebruik van gebruikersinhoud die is verzonden, geüpload, gepost, gemaild of anderszins beschikbaar gesteld via de Website. U doet hierbij afstand van alle rechten op claims tegen ons voor vermeende of daadwerkelijke inbreuken op eigendomsrechten, rechten op privacy en publiciteit, morele rechten en rechten op toeschrijving in verband met Gebruikersinhoud. U erkent dat wij het recht (maar niet de verplichting) hebben naar eigen goeddunken te weigeren gebruikersinhoud te plaatsen of te verwijderen en wij behouden ons het recht voor gebruikersinhoud te wijzigen, in te korten of te verwijderen. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande of enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, hebben wij het recht om gebruikersinhoud te verwijderen die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of anderszins verwerpelijk is en wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren en/of accounts te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving voor gebruikers die deze Algemene Voorwaarden schenden of inbreuk maken op de rechten van anderen.

Verwijdering van gebruikersinhoud

Als u bepaalde van uw openbare gebruikersinhoud, zoals uw beoordelingen en recensies, op de Website of in verband met onze mobiele toepassingen wilt verwijderen, neem dan per Whatsapp contact met ons op en vermeld de volgende informatie in uw verzoek om verwijdering: voornaam, achternaam, gebruikersnaam/schermnaam (indien van toepassing), e-mailadres dat gekoppeld is aan onze webwebsite en/of mobiele toepassingen, uw reden voor het verwijderen van de plaatsing, en datum/data van de plaatsing(en) die u wilt verwijderen (als u die hebt). We kunnen uw verzoek tot verwijdering mogelijk niet verwerken als u ons deze informatie niet kunt verstrekken. Het duurt maximaal 10 werkdagen om uw verzoek tot verwijdering te verwerken.

11. Kennisgevingen van inbreuk op het auteursrecht

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen en eisen dat gebruikers van de Website hetzelfde doen. Wij hanteren ook een beleid dat voorziet in de beëindiging, in passende omstandigheden, van de gebruiksrechten van de Website voor gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, als u van mening bent dat auteursrechtelijk beschermd materiaal is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, stuur dan een e-mail of schriftelijke kennisgeving naar onze aangewezen agent voor kennisgevingen van inbreuk en vermeld het volgende:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht waarop volgens u inbreuk wordt gemaakt;
 • Identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat ze geschonden zijn;
 • Een beschrijving van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt en de locatie van dat materiaal op de Website;
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de aangeklaagde manier niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 • Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze aangewezen agent voor kennisgevingen van vermeende inbreuk op:

Copyright Agent c/o Legal Department
The Estée Lauder Companies Inc.
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
Telefoon: 212-277-2322
Fax: 212-277-2355
Email: copyright@estee.com

NOPMERKING: DE BOVENSTAANDE CONTACTINFORMATIE IS UITSLUITEND BEDOELD OM CLINIQUE ONLINE OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN INBREUK OP AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLE ANDERE VRAGEN ZULLEN NIET WORDEN BEANTWOORD VIA DIT PROCES EN MOETEN WORDEN GERICHT AAN ONZE KLANTENSERVICE PER E-MAIL AAN klantendienst@cs.clinique.be.

12. Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

DE WEBSITE EN ZIJN INHOUD EN DIENSTEN WORDEN GEPRESENTEERD "ZOALS ZE ZIJN". WIJ GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DEZE WEBSITEVOORWAARDEN OF DE WEBSITE OF ZIJN INHOUD OF DIENSTEN.

U ONDERSCHRIJFT DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN IN CONTACT, GARANTIE OF IN TORT (INCLUSIEF NEGLIGENHEID) VOOR ENIGEN (a) STORING VAN HET BEDRIJFSLEVEN; (b) VERTRAGINGEN OF STORINGEN VAN DE TOEGANG TOT DE WEBSITE; (c) NIET-LEVERING, MISDIENST, CORRUPTIE, VERNIETIGING OF ANDERE MODIFICATIE VAN GEGEVENS; (d) VERLIES OF SCHADE VAN WELKE SOORT ALS GEVOLG VAN DE VERHANDELINGEN MET OF DE PRESENTATIE VAN LINKS VANUIT DE WEBSITE; (e) computervirussen, systeemstoringen of storingen die kunnen optreden in verband met uw gebruik van de website, inclusief HYPERLINKEN naar of van WEBSITES van derden (f) eventuele onvolledigheden of weglatingen in de inhoud of (g) gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

VERDER ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK IN CONTRACT, GARANTIE OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF WINSTDERVING) IN VERBAND MET DE WEBSITE OF UW GEBRUIK DAARVAN, ZELFS ALS WIJ ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN IN GEEN GEVAL ZAL ONZE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERGELIJKE CLAIMS MEER BEDRAGEN DAN HONDERD DOLLAR ($100,00).

U STEMT ERMEE IN DAT U GEEN CLAIMS OF ACTIE IN CONTRACT, GARANTIE OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) DIE VOORTVLOEIEN UIT, OF VERBAND HOUDEN MET, HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DEZE VOORWAARDEN DOOR U KAN WORDEN GEBRACHT MEER DAN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN DE ACTIE MET BETREKKING TOT EEN DERGELIJKE CLAIM OF ACTIE ONTSTOND. ALS U ONTEVREDEN BENT OVER DE WEBSITE, IS BEËINDIGING VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE DE ENIGE OPLOSSING. WIJ HEBBEN GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS U.

13. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, licentiegevers, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten (de "Gevrijwaarde Partijen") te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor enig verlies, schade of kosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, als gevolg van een claim, actie of eis van derden die voortvloeit uit (i) uw gebruik van de Websites of de Website-inhoud in strijd met een wet, regel, voorschrift of deze Voorwaarden, of (ii) enig deel van uw Gebruikersinhoud. U stemt er ook mee in de Gevrijwaarde Partijen schadeloos te stellen voor verlies, schade of kosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van softwarerobots, spiders, crawlers of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens, of enige andere actie die u onderneemt die een onredelijke belasting of belasting van onze infrastructuur vormt.

14. Geschillen

Met betrekking tot elk geschil, claim of controverse met betrekking tot de Website, worden alle rechten en verplichtingen en alle acties die door deze Voorwaarden worden overwogen, beheerst door de wetten van New York, alsof de Voorwaarden een contract waren dat volledig binnen New York is aangegaan en uitgevoerd. ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT UW BEZOEK AAN DE WEBSITE, DEZE WEBSITE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN, OF DE RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN (ANDERS DAN CLAIMS MET BETREKKING TOT DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN CLINIQUE ONLINE OF ONZE FILIALEN, PARTNERS OF LICENTIEGEVERS OF CLAIMS IN EQUITY) ZAL WORDEN ONDERWORPEN AAN VERTROUWELIJKE ARBITRAGE IN NEW YORK EN U GAAT ERMEE AKKOORD ZICH TE ONDERWERPEN AAN DE JURISDICTIE EN PROCEDURES DAARVAN. ARBITRAGE BETEKENT DAT EEN ARBITER(S) OVER DE CLAIM ZAL/ZULLEN BESLISSEN, EN DAT U NIET HET RECHT HEEFT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN OF EEN RECHTER OF JURY OVER UW CLAIM TE LATEN BESLISSEN. UW RECHTEN OP UITWISSELING VAN INFORMATIE VOOR DE ZITTING EN OP BEROEP KUNNEN OOK WORDEN BEPERKT BIJ ARBITRAGE. Verder wordt overeengekomen dat elk geschil over de reikwijdte van deze arbitragebepaling en elk geschil over de vraag of een vordering arbitrair is, ter beslissing aan de arbiter wordt voorgelegd. Niettegenstaande het voorgaande kunnen wij, voor zover u op enige wijze onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van onze gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers hebt geschonden of hebt gedreigd te schenden, of anderszins een vordering in rechte hebt ingesteld, een gerechtelijk bevel of andere passende maatregelen eisen bij een bevoegde rechtbank en u stemt ermee in dat deze rechtbank voor dergelijke doeleinden bevoegd en bevoegd is. Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd onder de op dat moment geldende aanvullende regels voor consumentengeschillen bij de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnis worden ingevoerd in elke bevoegde rechtbank.

U stemt ermee in dat elke arbitrage of procedure beperkt blijft tot het geschil tussen ons en u afzonderlijk, en (i) geen enkele arbitrage of procedure zal worden samengevoegd met enige andere; (ii) er is geen recht of bevoegdheid om een geschil te arbitreren of te beslechten op een class action-basis of om class action-procedures te gebruiken; en (iii) er is geen recht of bevoegdheid om een geschil aanhangig te maken in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN IN UW INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VORDERINGEN TEGEN ONS KUNT INSTELLEN EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE.

15. Toestemming om berichten elektronisch te ontvangen door plaatsing op de website en via e-mail

U stemt ermee in alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen (gezamenlijk "Kennisgevingen") waarnaar deze Voorwaarden verwijzen, elektronisch van ons te ontvangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, e-mail of het plaatsen van kennisgevingen op deze Website. U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen die wij u elektronisch verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. Om uw toestemming om kennisgevingen elektronisch te ontvangen in te trekken, moet u ons op de hoogte stellen van uw intrekking van deze toestemming door een e-mail te sturen naar klantendienst@cs.clinique.be en uw gebruik van deze Website staken. In dat geval worden alle rechten die u op grond van deze Voorwaarden zijn verleend, met inbegrip van maar niet beperkt tot artikel 6 daarvan, automatisch beëindigd. Helaas kunnen wij de voordelen van deze Website niet bieden aan een gebruiker die niet instemt met het elektronisch ontvangen van Kennisgevingen. Merk op dat deze toestemming om kennisgevingen te ontvangen volledig losstaat van uw eventuele keuze voor de ontvangst van marketingcommunicatie. Uw opties met betrekking tot de ontvangst van marketingcommunicatie worden uiteengezet in ons Privacybeleid.

16. Algemeen

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons vormen betreffende uw gebruik van de Website, en alle eerdere voorstellen, overeenkomsten of andere mededelingen vervangen en beheersen.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen door de wijzigingen op de Website te plaatsen en een kennisgeving van een dergelijke wijziging te verstrekken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na plaatsing op de Website. De ingangsdatum van de huidige versie van de Voorwaarden staat bovenaan deze pagina. Als u daarna de Website blijft gebruiken, gaat u akkoord met alle gewijzigde Voorwaarden. Wij kunnen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, elk van de door deze Voorwaarden verleende rechten beëindigen. U zult onmiddellijk voldoen aan elke beëindiging of andere kennisgeving, inclusief, indien van toepassing, door alle gebruik van de Website te staken.

Niets in deze voorwaarden mag worden uitgelegd als het creëren van een agentschap, partnerschap of andere vorm van gezamenlijke onderneming tussen ons. Het feit dat wij niet van u verlangen dat u een bepaling hiervan uitvoert, heeft geen invloed op ons volledige recht om deze uitvoering te allen tijde daarna te verlangen, noch zal onze afstand van een schending van een bepaling hiervan worden opgevat of beschouwd als een afstand van de bepaling zelf. In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig is onder enig toepasselijk recht of als zodanig wordt beoordeeld door een toepasselijk arbitraal vonnis of rechterlijke beslissing, maakt deze onuitvoerbaarheid of ongeldigheid deze Algemene Voorwaarden in hun geheel niet onuitvoerbaar of ongeldig, maar deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover mogelijk, worden gewijzigd door de beoordelende instantie om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen, zoals weergegeven in de oorspronkelijke bepaling, zo volledig mogelijk weer te geven. De delen in de Algemene Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en mogen niet worden gebruikt bij de interpretatie ervan.

Als u vragen hebt over deze voorwaarden, kunt u een e-mail sturen naar klantendienst@cs.clinique.be

Copyright © Clinique Laboratories, LLC. Alle wereldwijde rechten voorbehouden.